ManpowerDemand.com


" Easy Way to grow Your Business and Find the Overseas Jobs "


Share This Demand At :

 रोजगारको सुवर्ण अवसर को एक प्रतिष्ठित कम्पनीबाट नेपाली कामदारहरुको माग भई आएको हुनाले ईच्छुक व्यक्तिहरुले सक्कल राहदानी, शैक्षिक प्रमाण-पत्र, तालिम तथा आनुभवको प्रमाण-पत्रहरु र १२ प्रति रंगिन पासपोर्ट साईजको फोटो सहित तुरुन्त सम्पर्क राख्नु होला ।


कामदारको
पद
माग
संख्या
तलब प्रतिदिन
काम गर्ने समय
हप्तामा
काम गर्ने दिन
खाना
सुविधा
बस्ने
सुविधा
करार
अबधि
रोजगारीको
देश
रोजगार दिने
वैदेशिक कम्पनी
सम्पर्क गर्नु पर्ने
नेपालको म्यानपावर
जना घण्टा दिन वर्ष

प्रि अन्र्तवार्ता धमाधम भईरहेको छ ।

थप जानकारीको लागी:-

Gov. Lic. No.=
Address=
Tele Phone No.=
Fax No.=
E-mail=
URL=

Apply for this Job

Application ID:  

Job Title:

Country Applied:

Salary:

Company:

Personal Details

Passport No:
Name:
Gender: Male: Female:
Date of Birth: (Year-Month-Day)
Date of issue on: (Year-Month-Day)
Date of Expire: (Year-Month-Day)
Address:
Contact No. :
E-mail :
Father Name:
Height:
Weight:
Marital Status: Married: Unmarried:
Religion:

Language

English:
Arabic:
Hindi:
Other Language

Academic Qualification

Master: Bachelor:
Intermediate/10+2: S.L.C.:
Secondary: Primary:
Work Experience:
Other Details:

Licence Details

Licence Type: Heavy Light:
Validity: Yes No
Issued Country
Please type the Number

... ... ... ...© 2014, All Right Reserved.