ManpowerDemand.com

  • जरुरी सूचना    यस वेब साईटमा कम्पनीको नाम उल्लेख नभएमा वा विवरण नमिलेमा कृपया सहि विवरण उपलब्ध गराई दिनुहोला । धन्यवाद ।।
" Easy Way to grow Your Business and Find the Overseas Jobs "


Demands of all Manpower

(सम्पूर्ण म्यानपावरका डिमाण्डहरु)

क्र.सं. कामदारको पद प्रकार माग संख्या नेपालको म्यानपावर राखिएको मिति
1) company worker FREE VISA !
(- 30 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-30 08:15:49
2) Steelfixture FREE VISA !
(- 20 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-25 08:17:21
3) Carpenter FREE VISA !
(- 20 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-25 08:16:46
4) Mason FREE VISA !
(- 20 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-25 08:15:56
5) Heavy Driver FREE VISA !
(- 25 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-25 08:15:20
6) Light Driver Gcc FREE VISA !
(- 25 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-25 08:14:38
7) Factory Workers
(- 5 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-24 07:23:08
8) Accountant-Most urgent FREE VISA !
(- 20 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-24 07:14:48
9) Tanduri (Roti Maker) FREE VISA !
(- 3 -)
Ozone Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-06-21 09:37:41
10) G. WORKER
(- 300 -)
Manpower Link Pvt. Ltd. 2015-06-18 11:29:33
11) LABOR
(- 15 -)
Manpower Link Pvt. Ltd. 2015-06-18 11:28:37
12) STEEL FIXER
(- 15 -)
Manpower Link Pvt. Ltd. 2015-06-18 11:27:39
13) CARPENTER
(- 15 -)
Manpower Link Pvt. Ltd. 2015-06-18 11:27:02
14) MASON
(- 15 -)
Manpower Link Pvt. Ltd. 2015-06-18 11:26:24
15) PRODUCTION HELPER
(- 0 -)
Manpower Link Pvt. Ltd. 2015-06-18 11:24:36
16) PRODUCTION HELPER
(- 0 -)
Manpower Link Pvt. Ltd. 2015-06-18 11:23:52
17) BOX PACKER
(- 100 -)
Manpower Link Pvt. Ltd. 2015-06-18 11:22:25
18) BOX PACKER
(- 22 -)
Manpower Link Pvt. Ltd. 2015-06-18 11:21:14
19) Insulator Asst. FREE VISA !
(- 20 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-15 11:51:45
20) Insulator FREE VISA !
(- 20 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-15 11:51:06
21) Plumber Asst. FREE VISA !
(- 40 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-15 11:50:26
22) Plumber FREE VISA !
(- 30 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-15 11:49:41
23) Pipe Fitter Asst. FREE VISA !
(- 60 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-15 11:48:54
24) Pipe Fitter FREE VISA !
(- 40 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-15 11:48:08
25) Duct Fitter Asst. FREE VISA !
(- 40 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-15 11:47:13
26) Duct Fitter FREE VISA !
(- 40 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-15 11:46:21
27) Electrician Asst. FREE VISA !
(- 100 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-15 11:44:39
28) Electrician FREE VISA !
(- 80 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-15 11:43:48
29) Chargehand Insulation FREE VISA !
(- 10 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-15 11:42:52
30) Chargehand Piping FREE VISA !
(- 20 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-15 11:41:56
31) Chargehand Plumbing FREE VISA !
(- 10 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-15 11:41:09
32) Chargehand Duct FREE VISA !
(- 10 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-15 11:40:19
33) Chargehand Electrical FREE VISA !
(- 20 -)
Asha International Pvt. Ltd. 2015-06-15 11:39:21
34) Fire Alaram Technician FREE VISA !FREE TICKET !
(- 10 -)
Focus Nepal Overseas Pvt. Ltd. 2015-06-14 12:02:33
35) AC Technicain FREE VISA !FREE TICKET !
(- 20 -)
Focus Nepal Overseas Pvt. Ltd. 2015-06-14 12:01:17
36) Desiel Generator Technician FREE VISA !FREE TICKET !
(- 15 -)
Focus Nepal Overseas Pvt. Ltd. 2015-06-14 11:59:47
37) Desiel Generator Technician FREE VISA !FREE TICKET !
(- 15 -)
Focus Nepal Overseas Pvt. Ltd. 2015-06-14 11:59:45
38) Desiel Generator Foreman FREE VISA !FREE TICKET !
(- 10 -)
Focus Nepal Overseas Pvt. Ltd. 2015-06-14 11:58:26
39) Security Gurard
(- 25 -)
Manpower Link Pvt. Ltd. 2015-06-05 08:18:31
40) Elelctrician
(- 10 -)
Ozone Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-05-31 09:15:51
41) Plumber
(- 10 -)
Ozone Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-05-31 09:15:24
42) General Labor
(- 40 -)
Ozone Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-05-31 09:14:58
43) Heavy Drivers (GCC+ Nepali Lic) FREE VISA !
(- 10 -)
Manpower Link Pvt. Ltd. 2015-05-29 08:03:31
44) Waitress
(- 25 -)
Manpower Link Pvt. Ltd. 2015-05-29 07:57:12
45) Office Boys
(- 15 -)
Protech Nepal Employment Pvt. Ltd. 2015-05-27 03:05:31
46) Pastry Commis
(- 10 -)
Protech Nepal Employment Pvt. Ltd. 2015-05-27 03:04:48
47) Housekeeping Boys
(- 50 -)
Protech Nepal Employment Pvt. Ltd. 2015-05-27 03:03:16
48) Labor
(- 38 -)
Protech Nepal Employment Pvt. Ltd. 2015-05-27 03:01:55
49) Truck Driver/ Operator FREE VISA !
(- 5 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-03-27 12:25:11
50) Labour FREE VISA !
(- 55 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-03-27 12:22:07
51) AC Technician Helper
(- 40 -)
Kankai Job Placement Pvt. Ltd. 2015-02-15 17:49:14
52) Pipe Fitter (Technician) FREE VISA !FREE TICKET !
(- 15 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-02-08 07:25:37
53) Electrician FREE VISA !FREE TICKET !
(- 20 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-02-08 07:23:48
54) Dish Washer Steward FREE VISA !FREE TICKET !
(- 2 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-31 12:50:48
55) Dimi Chef De Party-Continental FREE VISA !FREE TICKET !
(- 1 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-31 12:50:06
56) Housekeeper FREE VISA !FREE TICKET !
(- 6 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-31 12:49:10
57) Steward Supervisor FREE VISA !FREE TICKET !
(- 1 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-31 12:48:22
58) Laundry Presser FREE VISA !FREE TICKET !
(- 1 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-31 12:47:27
59) Bell Boy FREE VISA !FREE TICKET !
(- 2 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-31 12:46:38
60) waiter FREE VISA !FREE TICKET !
(- 8 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-31 12:45:30
61) ENGINE BOAT,OIL AND WATER CHANGE
(- 2 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 07:05:13
62) ELECTRICIAN
(- 10 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 07:02:17
63) PLUMBER
(- 10 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 07:01:36
64) MASON
(- 25 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 07:01:03
65) HELPERS
(- 45 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 06:59:45
66) SAND BLASTER
(- 15 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 06:59:11
67) CARPENTERS
(- 15 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 06:58:30
68) STRUCTURAL FEBRICATORS
(- 45 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 06:57:20
69) STRUCTURAL FEBRICATORS
(- 45 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 06:56:29
70) SEAMAN PASSENGER BOAT operating
(- 2 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 06:55:33
71) 6G G WELDER
(- 20 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 06:53:42
72) DIESEL MECHANIC FREE VISA !
(- 20 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 06:52:51
73) 3G WELDER
(- 25 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 06:51:27
74) AIR SPACE PAINTER
(- 10 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 06:50:42
75) TAXI DRIVER NEPALI LICENSES
(- 35 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 06:48:34
76) dubai
(- 100 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2014-12-31 10:31:45
77) cleaner
(- 50 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2014-12-31 10:25:26
78) GCC Mixer Driver Valid License FREE VISA !FREE TICKET !
(- 50 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2014-12-31 10:14:26
79) Electrician FREE VISA !FREE TICKET !
(- 15 -)
Anjali Overseas Services (P) Ltd. 2014-12-31 10:04:37
80) HEAVY DUTY DRIVER FREE VISA !
(- 100 -)
Al-Ayuni Overseas Services Pvt. Ltd. 2014-12-26 07:08:29
81) Restaurant worker
(- 50 -)
Workforce Service Pvt. Ltd. 2014-11-17 11:40:58
82) Indoor helper 9801015576
(- 10 -)
Workforce Service Pvt. Ltd. 2014-11-14 10:54:16
83) workes
(- 115 -)
laxmi overseas pvt. ltd 2014-10-10 09:28:09
84) compter opt
(- 50 -)
laxmi overseas pvt. ltd 2014-10-09 04:31:18E-mail = manpowerforoverseas@gmail.com© 2015, All Right Reserved. Develped By : KalaSansar.com